هروقت دیدی تنها شدی بدون خدا همه رو بیرون کرده تا خودت باشی و خودش ...
درباره ما

راه باز است

معبرها همه پاک شده اند

لابه لای سیم خاردارها

پلاک ها چشمک می زنند

وشهدا هنوز ایستاده اند

وبا سرانگشت وفا

نقطه رهایی را نشان می دهند.
لینک های ویژه
پیوندهای روزانه
طراح قالب
ثامن تم
دیگر امکانات
مطالب اخیر وبگاه

 سردار پاسدار "سیدمحمد باقرزاده"، بالای سر جنازه جنایتکار بزرگ، معاون وحشی صدام که خباثتش از او هم بیشتر شده بود، سرلشکر "عزت ابراهیم الدوری". هر چیزی را می توانستم تصور کنم جز چنین تصویری! یک سردار سپاه خمینی کبیر و خامنه ای، بالای سر جنازه معاون صدام حسین ملعون.... عزت ابراهیم الدوری، بعد از سقوط حکومت حزب بعث عراق، هدایت و رهبری جنایتکاران بعثی را برعهده داشت و جنایت و خون زیری های بسیاری مرتکب شد و اخیرا هم که با حمایت غرب و کمک داعش، بخش هایی از خاک عراق را به اشغال درآوردند.

عکس ‏‎Hamid Davodabadi‎‏عکس ‏‎Hamid Davodabadi‎‏عکس ‏‎Hamid Davodabadi‎‏عکس ‏‎Hamid Davodabadi‎‏مربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۴ |

ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻑ 15-ﻫﺎﯼ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺑﺎﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ و ﺷﺮﺡ ﺣﺎﺩﺛﻪ:

عکس ‏‎Seyed Mahdi‎‏عکس ‏‎Seyed Mahdi‎‏

15 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﯾﻤﻦ، ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻓﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺻﻨﻌﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ. » ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺮﺝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﮔﻔﺘﻢ : «ﻣﺎ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ. » ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽﻫﺎ ﺩﺭ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﺎﺭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﺁﻥﺳﻮﯼ ﺧﻂ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :« ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺻﻨﻌﺎ... ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ( ﺑﺎﺭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﺍ ) ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .» ﻃﺮﻑ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻥ، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻌﻠﯽ، ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺭﻣﯽﺁﯾﺪ . ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ «ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭘﺪﯾﺪﺍﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺍﺯ ﻣﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ. » ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺪﺍﻗﺖ، ﺑﺎ ﺑﯽﺍﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﯼ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎﻥ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ، ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺎ، ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ؛ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ «ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺻﻨﻌﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﺍﺩﯾﻮﯾﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ، ﺩﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﯼ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ، ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺻﻨﻌﺎ ﻫﺪﻑ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻭﻧﺪ ﻣﻮﺷﮏ ﻭ ﺑﻤﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. » «ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﺩﯾﺪﯾﻢ، ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﺪﯾﻢ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﯿﻢ .»

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎﻥ ﻋﺮﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﻌﺎ ﺍﯾﻦ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﭼﻒ ﻭ ﻓﻠﯿﺮ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎیی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ با ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺍﻭ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ ﺳﻌﻮﺩﯼ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ

مخلص همه,,یاعلی مدد...

عکس ‏‎Seyed Mahdi‎‏

 
 


مربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۴ |

نوجوان بود و قدش کوتاه !! مادرش بهش گفت :

تو دیگه کجا میری ؛ با این قد و هیکل و احوالت ؟

با خنده رو کرد به مادر و گفت :

به جای یه کیسه شن برای سنگر که می تونن ازم استفاده کنن ...

عکس ‏قهرمان من‏

 به یاد همه شهدا صلوات

 

 


مربوط به موضوع :
برچسب ها : سنگر, شهدا
نویسنده خادم الشهدا در سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۴ |

دوگانه های سیاسی

تفاوت دکتر محمود احمــــــدی نـــــژاد با

حسن روحانی -

***اگر محمود احمدی نژاد سفر استانی برود و جمعیت انبوهی از مردم از او استقبال کنند، این عوام‌فریبی و پوپولیست است. ***

اما اگر حاج شیخ حسن روحانی دامت برکاته همین کار را انجام دهد،

این یک مانور ملّی است....

***اگر دولت احمدی نژاد با مجلس مشاجره داشت، مشکل از دولت است که نمی فهمد مجلس در رأس امور است .

***اما اگر دولت روحانی با مجلس درگیر باشد، مشکل از مجلس و نمایندگان تند رو و افراطی آن است که پیام ۲۴ خرداد با ۲۶۰ هزار رای بالاتر را درک نکرده اند.

***اگر احمدی نژاد آمارهای اقتصادی بدهد، دروغ‌گوست و قصد عوام فریبی دارد.

***اما اگر حاج حسن روحانی آمارهای اقتصادی بدهد، عین حقیقت است و مو لای درزش نمی رود.

***اگر احمدی نژاد یارانه و سهام عدالت بدهد، گداپروری و پوپولیسم است.

***اما اگر روحانی بسته ی کالایی (شامل ۸۰۰ گرم پنیر) به مردم بدهد، اصلاً پوپولیسم نیست و کرامت انسانی ایرانیست.

***اگر احمدی نژاد در مناظره های تلویزیونی راجع‌ به هاشمی رفسنجانی حرف بزند، باید به هاشمی فرصتی برای دفاع داد؛ تمام عالَم باید بسیج شوند تا حق هاشمی مظلوم!، احقاق شود.

***اما اگر روحانی در گزارش صدروزه، تمام هشت سال دولت احمدی نژاد را سیاه نمایی کند، احمدی نژاد هیچ حق دفاع ندارد و باید توی دهانش زد.

***اصلاً هرکاری، هر فعلی که احمدی نژاد انجام بدهد، محکوم است؛

***و هر کاری، هر فعلی که روحانی انجام بدهد، ممدوح و درست است.

چرا؟!

چرا از یک فعل واحد، دو معنای متضاد برداشت می شود!؟

چون از نظر اعتدالیون، “فاعل” مهم است؛ نه “فعل”! سیاست عین دیانت است

عکس ‏صرفاجهت اطلاع‏


مربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ |

مرد که باشی....

چهار تکه استخوانت هم،

می تواند سایه سری باشد...!

...
عکس ‏‎Mona Mirzaei‎‏

عکس مربوط به لحظه ی دیدار شهید مسعود تقی زاده و همسرش بعد از دوازده سال دوری...

 


مربوط به موضوع :
برچسب ها : مرد, همسر شهیدl
نویسنده خادم الشهدا در دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ |

مدعی هرگز مزن بیهوده لاف عاشقی

این حسین تنها یک عاشق دارد آنهم

       ...زینــــــــــــــــب...      است

عکس ‏‎Mona Mirzaei‎‏

یازینب

عکس ‏‎Mona Mirzaei‎‏

دوستان امشب وفات بزرگ بانوی عالم خانم زینب کبری سلام الله علیها و از همه دوستان التماس دعا داریم.

 


مربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ |
 این چند روز خیلی از دوستــان روز مرد و تبریک گفتند ... بنده هم با تاخیر روز مرد و به مردان راستین ایران زمین تبریک عرض میکنــم
 عکس ‏‎Saeid Sy‎‏

عکس ‏‎Saeid Sy‎‏مربوط به موضوع :
برچسب ها : روز مرد
نویسنده خادم الشهدا در یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ |

 

عکس ‏صرفاجهت اطلاع‏

فروردین 1394، دو هفته پیش مراسم بزرگداشتی برای ابراهیم حاتمی‌کیا برگزار شده بود. سخنرانی‌های حاتمی‌کیا معمولاً پر از شور هستند، اینجا هم همین‌گونه آغاز کرد، شروع کرد و ادامه داد، اما در میانه سخنرانی‌اش حاتمی‌کیا متوقف شد، بغض فروخفته‌اش فروریخت و به هق‌هق افتاد. گفت: چند وقتی است که تصویر یکی از بچه‌های افغانستانی که به‌دست داعشی‌ها سرش بریده شده بود از جلوی چشم من نمی‌رود. من خجالت می‌کشم که در سوریه نبودم و این نوجوان... و د...رست در همین لحظه و همین نقطه است که عقب افتاده‌ام. من خجالت می‌کشم که در سوریه نبودم. احساس می‌کنم عقب افتادم. یک‌زمانی خودم را پیشرو می‌دانستم ولی جبهه وسعت گرفت و می‌بینم که خیلی عقب هستم و خجالت می‌کشم وقتی بچه‌های افغانستانی یا بچه‌هایی که بی‌سروصدا در منطقه می‌جنگند کشته می‌شوند. حاتمی‌کیا از شهید رضا اسماعیلی حرف می‌زد، جوان افغانستانی که در سوریه به‌دست «داعش» اسیر شده بود، شکنجه شده بود و سر از بدنش جدا شده بود. مهاجرین افغانستانی، از زمان تهدید حرم حضرت زینب(س) در سوریه، در قالب تیپی به‌نام فاطمیون به دفاع از حرم عقیله بنی‌هاشم شتافته بودند. * * * اینها تصاویری از آقارضا در سوریه است. رضا اسماعیلی، جوان شهیدشده افغانستانی که حاتمی‌کیا ‌می‌گفت وقتی او را به یاد می‌آورد شرمنده می‌شود... . حاتمی‌کیا، حاج کاظم عصر ماست، حاج‌کاظمی که روبه‌روی ما نشست و دوباره برایمان قصه گفت. بیست سال پیش حاج کاظم قصه عباس را گرفت و امسال قصه رضا را... عباس‌ها و رضا‌ها... ایرانی‌ و افغانستانی ندارد که برادر «رضا» هم در جنگ ایران و عراق شهید شده بود.

 

 


مربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در چهارشنبه ۹ اردیبهشت۱۳۹۴ |

  خوش باش كه قلب شيعه شاد است *  امشب كار همه بر وفق مراد است     

  امشب درهاى بهشت آرزو باز شده است * چون شام ولادت جواد است امشب

 

«تولد امام جواد (ع) برشما مبارک باد»

عکس ‏منتظران حضرت مهدی عج‏

 


مربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در چهارشنبه ۹ اردیبهشت۱۳۹۴ |

 

فقر با ما، بهتر از ثروتمندی در کنار دشمنان ماست؛ و کشته شدن با ما بهتر از زندگی در کنار دشمنان ماست. ما پناهگاه کسی هستیم که به ما پناه آورد؛ و نور هدایت برای کسی هستیم که خواهان بصیرت از ما باشد؛ و نگهبان کسی هستیم که به ما تمسک جوید. پس هر کس ما را دوست بدارد با ما در درجات والای بهشت خواهد بود، و آن که از ما جدا شد به سوی آتش خواهد رفت..

[حضرت امام حسن عسکری(ع) | بحارالانوار، ج ۵۰، ص۲۹۹]

 مربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در چهارشنبه ۹ اردیبهشت۱۳۹۴ |

 

سخنرانی کوتاه و فوق العاده مهم استاد طائب

در مورد مسائل یمن و شرایط منطقه و شناخت انصارالله

۲۵ فروردین ۱۳۹۴

 

انصارالله چگونه شکل گرفت؟

چرا انصارالله پاسخ عربستان را نمی دهد؟

وضعیت منطقه نسبت سال های گذشته چه تغیراتی داشته؟

چرا اردوغان به دیدار حضرت آقا رفت؟

موضع جمهوری اسلامی نسبت به ترکیه چیست؟

حجم : ۵٫۵۴ مگابایتمربوط به موضوع :
برچسب ها : یمن, استاد طائب
نویسنده خادم الشهدا در چهارشنبه ۹ اردیبهشت۱۳۹۴ |

عکسی ماندگار از جنس مردان شهر من، لالجین

عکس فوق در سال 62 قبل از عملیات والفجر 5 فریز شده است.

شهیدان مهدی حبیبی، علی اصغر اکبری بهروز، مهدی خوش رفیق و عسکری به همراه سایر ایثارگران...

و جانباز عزیز حاج محسن منیری فر در پایین عکس...

مردان غیوری که در حال نوشتن وصیت نامه هستند.

در همین عملیات حاج محسن پاهای خود را در پیش محبوب به یادگار گذاشت!مربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در جمعه ۴ اردیبهشت۱۳۹۴ |

بخشی دیگر از سخنان دکتر حسن عباسی

در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

 

چرا وزیر اقتصاد ما به مذاکرات نرفت؟

چرا بانک مرکزی فکت شیت اقتصادی منتشر نمی کند؟

چرا ما نگران بیانیه لوزان هستیم؟

 

9.43 مگابایت

 

کشتی فینال بود، هر چه نامش رو صدا کردند، نیومد رو تشک؛ حریفش برنده اعلام شد.

رفته بود برای اقامه نماز اول وقت.. شهید عباس حاجی زاده را می گویم..مربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در پنجشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۴ |

شاید که دیگر یار عادت کرده باشد..
با غصه های خویش خلوت کرده باشد

شاید غریبانه کنار چند عاشق..
امشب نمازی را امامت کرده باشد

شاید برای ما میان روضه هایش..
امشب دعای رفع حاجت کرده باشد

شاید حدیث بی وفائی های مارا..
از بهر اجدادش روایت کرده باشد

ای خاک عالم بر سر ما گر که مولا..
برخاک صحرا استراحت کرده باشد

باید که نام شیعه را از ما بگیرند..
امشب اگر با چاه، خلوت کرده باشد

با چاه خلوت کرده! یاران شرممان باد..
ای وای اگر از ما شکایت کرده باشد

"ای وای بر من" "وای بر دل" "وای بر عشق..!
گر آرزو بهر شهادت کرده باشد

عزیزان من 

قـرارمان فـردا صـبح جمـعه ،مسجد جامع شهر لالجین، زیر پرچـم سـبز آقا صـاحبـــــ الـزمان عج الله،مراسم پرفیض دعای ندبه

مبـادا غـایبـــــــ باشـیم...

آقـا چشم به راه هستـند ...

أیـن بقـیة الله ؟ أیـن امـامـنا؟

متـی تـرانا و نـراکـــــ ....

 

بنفسـی أنت .... جـانم به قـربانت مـولا ...

العجـل، العجـل ، العجـل

...مربوط به موضوع :
برچسب ها : ندبه, لالجین
نویسنده خادم الشهدا در پنجشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۴ |

عرض کرد: مولای من، من از خدا توی دعاهام میخوام بهترین چیزی که به بهترین بندگانش داده به منم بده. امام صادق علیه السلام فرمود پس خودت رو آماده کن که خونِت برای راه خدا بر زمین بریزد ------------------

اللهم ارزقنا توفيق الشهــــــــــــــــــــادة فى سبيلك ... خدایا شهادت در رکاب امام زمان و برای دفاع از ایشان و دینت را نصیب ما بگردان

 
 


مربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در پنجشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۴ |مربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در پنجشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۴ |

 

می دونید تو جبهه " تعاون " کجا بود ؟
محلی بود که بچه ها ساک شخصی خودشون رو تحویل می دادند به جاش یه پلاک خوشگل می گرفتند.
بعد از اینکه می خواستن برن خونشون , میرفتند تعاون پلاک رو تحویل میدادند و وسایل شخصی رو تحویل می گرفتند .
حدود شش هزار ساک هنوز که هنوزه داخل تعاون مونده و این یعنی اینکه هیچوقت هیچ پلاکی برنگشته تا وسایلش رو تحویل بدن ..

‎A user's photo.‎


مربوط به موضوع :
برچسب ها : تعاون, پلاک
نویسنده خادم الشهدا در پنجشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۴ |

ماه خدا و عشق و مناجات می رسد

باب المراد و قبله ی حاجات می رسد

جشن جواد و اصغر ارباب توأم است

بوی حضور مادر سادات می رسدمربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در سه شنبه ۱ اردیبهشت۱۳۹۴ |

شهادت امام علی النقی (هادی) (ع) رو به تمام شیعیان و محبین ایشون تسلیت میگم. با توجه به توهین هایی که تو این چند سال اخیر به این امام بزرگوار شده شاید بد نباشه نگاهی به این متن بندازیم. چرا توهین به "امام هادی" ؟!؟

 
 
 

 مربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در سه شنبه ۱ اردیبهشت۱۳۹۴ |مربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در یکشنبه ۲۳ فروردین۱۳۹۴ |

 

 شهیدی که صدام دستور داد بدنش را دو تکه تقسیم کنند

 

سرلشکر خلبان، «سیدعلی اقبالی دوگاهه» قهرمان شهیدی بود که افسران نیروی هوایی ارتش ایران نام او را بعنوان جوان‌ترین استاد خلبانی ارتش می‌شناسند؛ همان مردی که پس از دستگیری به دستور صدام بدنش دو نیمه شد و نیمی از پیکرش در نینوا و نیمی در موصل عراق مدفون شد.

 
 

قصد داریم با  جوان ترین استاد خلبان نیروی هوایی ارتش ایران سرلشکر خلبان، « سیدعلی اقبالی دوگاهه» و داستان عجیب شهادتش که چطور برای ایران جان داد، بیشتر آشنا شوید.

این شهید بزرگوار در ۲۵ سالگی استاد خلبان جنگنده F-5 و در ۲۷ سالگی با درجه سرگردی جزو افسران ارشد نیروی هوایی ارتش ایران شد. سرلشگر خلبان«عباس بابایی» و سرلشگر خلبان «مصطفی اردستانی» از شاگردان تحت آموزش ایشان بودند.

آموزش درآمریکا

وی تکمیل دوره خلبانی را به مدت ۲۲۰ ساعت در سال ۱۳۴۷ در پایگاه هوایی ویلیامز شهر فنیکس ایالت آریزونای امریکا به پایان رساند و کسب رتبه نخست بین بیش از ۴۰۰ دانشجوی خلبانی از کشورهای مختلف،عنوان خلبان نمونه این پایگاه را از آن خود کرد. همچنین در سال ۱۳۵۳ برای گذراندن دوره کارشناسی تفسیر عکس های هوایی و مدیریت اطلاعات و عملیات هوایی مجددا به امریکا اعزام شد.

پیکرش دو نیمه شد

این جنگجوی شجاع و دلیر، بیشتر تلمبه خانه ها و نیروگاه های برق عراق را از کار انداخته بود و طرح های عملیاتی او باعث شده بود که صادرات ۳۵۰ میلیون تنی نفت عراق به صفر برسد؛ بخاطر همین هم بود که صدام به خون این شهید تشنه بود . از این رو به دستور صدام پس از دستگیری بدنش به دو نیمه شد و نیمی از پیکر مطهرش در نینوا و نیمی در موصل عراق مدفون شد.

علی اقبالی دوگاهه پس از بمباران پادگان «العقره» در حالی که زنده به اسارت مزدوران عراقی درآمده بود، به دلیل ضربات مهلکی که نیروی هوایی ارتش ایران در نخستین ماه جنگ بر پیکر ماشین جنگی عراق وارد نموده بود به دستور صدام و برای ایجاد رعب و وحشت بین سایر خلبانان کشورمان، برخلاف تمامی موازین انسانی و موافقت نامه های بین المللی رفتار با اسرا، به فجیع ترین و بیرحمانه ترین وضع به شهادت رسید به طوری که نیمی از پیکر مطهرش در نینوا و نیمی در موصل عراق مدفون شد.

این جنایت به حدی وحشیانه بود که رژیم بعثی در تلاشی بیشرمانه برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت هولناک، تا سالها از اعلام سرنوشت آن شهید مظلوم خودداری می کرد و طی ۲۲ سال هیچگونه اطلاعی از سرنوشت وی در دست نبود؛ تا این که در خرداد سال ۱۳۷۰، بر اساس گزارش های موجود عملیاتی و اطلاعاتی و نامه ارسالی کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی مبنی بر شهادت ایشان و اظهارات دیگر اسرای آزاد شده و خلبانان اسیر عراقی، شهادت خلبان علی اقبالی دوگاهه محرز شد.

پیکر مطهرش که بخشی از آن غریبانه در قبرستان محافظیه نینوا و بخشی دیگر در قبرستان زبیر موصل به خاک سپرده شده بود، با پیگیری کمیته جستجوی اسرا و مفقودین وکمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی، به همراه پیکرهای مطهر تنی چند از دیگر خلبانان شهید نیروی هوایی، پس از ۲۲ سال دوری از وطن، در میان حزن و اندوه خانواده، یاران و همرزمانش به میهن بازگشت و به شکلی بسیار باشکوه و تاریخی در میدان صبحگاه ستاد نیروی هوایی تشییع و در پنجم مردادماه ۸۱ در قطعه خلبانان بهشت زهرا درکنار سایر همرزمانش آرام گرفت.

شهیدی که صدام دستور داد بدنش را دو تکه تقسیم کنند (1) 

 مربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در شنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۴ |

((( وحید یامین پور: از تاریخ درس نگرفتیم  )))

‎'‎تولد

به گزارش علویون؛ وحید یامین‌پور کارشناس مسائل سیاسی در مطلبی با عنوان “از تاریخ درس نگرفتیم” در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

دیشب که لکنت آقای عراقچی را در پاسخ به سوالات کامران نجف زاده دیدم خیلی متاسف شدم. حدس مان درست بود. امریکایی ها بی جهت لبخند نزده بودند. عبارات قابل تفسیر منازعات جدیدی را آغاز کرده است. چند روز پیش خاطره ای از مرحوم صادق طباطبایی درباره قرارداد الجزایر نقل کردم. اینکه در متن انگلیسی قرارداد عبارت “حتی المقدور...” آمده بود و به این ترتیب تمام تعهدات آمریکا مشروط شد و تا به امروز هم اجرا نشده است. تیم مذاکره کننده ایرانی در آن دوران با هدایت بهزاد نبوی ناشی گری کرده بودند با تصور اینکه دست پر برگشته اند.

اعلام نتایج مذاکرات لوزان آغاز ابهامات و تردیدها بود. موگرینی تعابیری را بکار برد که همه را متعجب کرد. در مقابل دکتر ظریف سعی کرد با بکار بردن تعابیر و جملات محکم خیال مان را راحت کند ولی با عبارت “در صورت لزوم” موگرینی چه باید بکنیم؟ موگرینی گفت برای لغو تحریم های ایران “درصورت لزوم” قطعنامه ای صادر خواهد شد. این اتفاق خیلی شبیه تجربه تلخ مان در سی و سه سال پیش است. دیشب آقای عراقچی پاسخی به این ابهام نداد و فقط با ناامیدی گفت : “باید بررسی کنم!” و این ناامید کننده تر است که موضوعی به این مهمی تازه بناست بررسی شود.

برای کسانی که با ادبیات حقوقی آشنایی ندارند شاید بکاربردن یک لفظ خیلی مهم نباشد ولی حتی دانشجویان حقوق هم می دانند که علم حقوق علم منازعه بر سر الفاظی است که تعهد ایجاد میکند یا تعهدی را از بین می برد. ما از تاریخ درس نگرفتیم.

این متن کنایه یا شماتت تیم سخت کوش و محترم مذاکره کننده نیست و حتی انکار مختصر دستاوردها و موفقیتها هم نیست. بلکه هشداری است برای آشنایی بیشتر با ذات بی تعهد و ناجوانمردانه ی غرب و امریکا.

‎'‎((( وحید یامین پور: از تاریخ درس نگرفتیم  )))

به گزارش علویون؛ وحید یامین‌پور کارشناس مسائل سیاسی در مطلبی با عنوان “از تاریخ درس نگرفتیم” در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

دیشب که لکنت آقای عراقچی را در پاسخ به سوالات کامران نجف زاده دیدم خیلی متاسف شدم. حدس مان درست بود. امریکایی ها بی جهت لبخند نزده بودند. عبارات قابل تفسیر منازعات جدیدی را آغاز کرده است. چند روز پیش خاطره ای از مرحوم صادق طباطبایی درباره قرارداد الجزایر نقل کردم. اینکه در متن انگلیسی قرارداد عبارت “حتی المقدور” آمده بود و به این ترتیب تمام تعهدات آمریکا مشروط شد و تا به امروز هم اجرا نشده است. تیم مذاکره کننده ایرانی در آن دوران با هدایت بهزاد نبوی ناشی گری کرده بودند با تصور اینکه دست پر برگشته اند.

اعلام نتایج مذاکرات لوزان آغاز ابهامات و تردیدها بود. موگرینی تعابیری را بکار برد که همه را متعجب کرد. در مقابل دکتر ظریف سعی کرد با بکار بردن تعابیر و جملات محکم خیال مان را راحت کند ولی با عبارت “در صورت لزوم” موگرینی چه باید بکنیم؟ موگرینی گفت برای لغو تحریم های ایران “درصورت لزوم” قطعنامه ای صادر خواهد شد. این اتفاق خیلی شبیه تجربه تلخ مان در سی و سه سال پیش است. دیشب آقای عراقچی پاسخی به این ابهام نداد و فقط با ناامیدی گفت : “باید بررسی کنم!” و این ناامید کننده تر است که موضوعی به این مهمی تازه بناست بررسی شود.

برای کسانی که با ادبیات حقوقی آشنایی ندارند شاید بکاربردن یک لفظ خیلی مهم نباشد ولی حتی دانشجویان حقوق هم می دانند که علم حقوق علم منازعه بر سر الفاظی است که تعهد ایجاد میکند یا تعهدی را از بین می برد. ما از تاریخ درس نگرفتیم.

این متن کنایه یا شماتت تیم سخت کوش و محترم مذاکره کننده نیست و حتی انکار مختصر دستاوردها و موفقیتها هم نیست. بلکه هشداری است برای آشنایی بیشتر با ذات بی تعهد و ناجوانمردانه ی غرب و امریکا.

http://alaviuon.ir/4106

*92*‎'‎مربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در شنبه ۱۵ فروردین۱۳۹۴ |
‎'‎

 نكاتي كليدي كه بن بست توافق جامع را از همين لحظه نشان مي دهد:
- اين "تفاهم سياسي" به گفته اوباما، نتانياهو را راضي مي كند و برخلاف ظاهر آن، الزام آور است.
- به گفته جان كري، گام بعدي كنترل برنامه موشك هاي بالستيك و ديگر تسليحات نظامي ايران است و بنابراين، فشارها به ايران همراه مذاكرات ادامه خواهد يافت.
- توافق دو مرحله اي انجام شد و از خط قرمز نظام عبور شد. ...
- تحريم ها لغو نشد/ حذف گام به گام تحريم ها، نه بر مبناي اعتماد متقابل بلكه در صورت راستي آزمايي ممكن مي شود.
- پروتكل الحاقي بدون تصويب مجلس اجرا خواهد شد.
- فردو و اراك عملا تعطيل شد و قلب انرژي هسته اي ايران هدف گرفته شد.
- غني سازي محدود به نطنز شد.
- ايران بازرسي هاي نامحدود آژانس را فراتر از پروتكل پذيرفت.
- به گفته كري، برخی مفاد توافق امروز برای 10 سال، برخی 15سال و برخی 25 سال و برخی هم برای همیشه خواهند بود.مربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در شنبه ۱۵ فروردین۱۳۹۴ |
بهار امسال، اشک ها و لبخندها در هم آمیخته اند
اشکهای بهاری تقدیم به شما ای یادگار پیامبر (ص)، یا حضرت زهرا…
در دو عالم جلال ما زهراست
رمز تغییر حال ما زهراست
عید با فاطمیه می آید
ذکر تحویل سال ما زهراست
در انتظار دعایتان بر این سفره هفت سین نشسته ایم، یا فاطمه زهرا...
...
شاخه ای از گل یاس میهمان سفره هفت سین امسال است تا که
یادی از یادگار رسول خدا را زنده کند.
سالی پر از برکت را برای شما و خانواده محترم تان آرزومندم.


مربوط به موضوع :
برچسب ها : عید, فاطمیه
نویسنده خادم الشهدا در جمعه ۲۹ اسفند۱۳۹۳ |
 

عید نوروز امسال همراه با ایام فاطمیه و عید فاطمی است.

ستاره های خاکی لالجین

نوروز اگر وقت ديدار است مردم

امسال بر داغي گرفتار است مردم ...

 حرمت نگه داريد پاي سفره عيد

 چون مهدي زهرا عزادار است مردم

 

باید با توجه به ایام فاطمیه یک سلسه مسائل و حرمت ها را رعایت کنیم چرا که بخشی از ایام نوروز 94 با ایام فاطمیه مقارن شده است و عید امسال عید فاطمی است و باید حرمت ایام فاطمیه حفظ شودمربوط به موضوع :
برچسب ها : نوروز, عید فاطمی
نویسنده خادم الشهدا در جمعه ۲۹ اسفند۱۳۹۳ |

سرانجام رسیدگی به پرونده بین‌المللی آقازاده جنجالی به نقطه پایان رسید.

«م.ه» مجموعاً به 15 سال حبس، رد مال، جزای نقدی و انفصال محکوم شد

جزئیات حکم صادر شده در پرونده بین‌المللی آقازاده جنجالی م. هـ شامل 7، 5 و 3 سال حبس و جزای نقدی و انفصال مشخص شد.

...

البته نکته مورد توجه این است که این حکم بدوی بوده و متهم پس از ابلاغ حکم 20 روز فرصت دارد نسبت به حکم صادره اعتراض کند.

‎'‎سرانجام رسیدگی به پرونده بین‌المللی آقازاده جنجالی به نقطه پایان رسید.

«م.ه» مجموعاً به 15 سال حبس، رد مال، جزای نقدی و انفصال محکوم شد

جزئیات حکم صادر شده در پرونده بین‌المللی آقازاده جنجالی م. هـ شامل 7، 5 و 3 سال حبس و جزای نقدی و انفصال مشخص شد.

البته نکته مورد توجه این است که این حکم بدوی بوده و متهم پس از ابلاغ حکم 20 روز فرصت دارد نسبت به حکم صادره اعتراض کند.‎'‎

 


مربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در دوشنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۳ |
به یاد شهدایی
که شب عملیات پشت لباساشون می‌نوشتن
میرویم تا انتقام (س ی ل ی)  زهرا بگیریم...
روحمان با یادشان شاد...


اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهممربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در یکشنبه ۲۴ اسفند۱۳۹۳ |

 

شانتاژ رسانه های ضد انقلاب بر شایعه بیماری رهبری

که با سخنرانی اخیر حضرت آقا تمامی کیدهای این شیادان نقش بر آب شد؛

و بار دیگر روسیاهی برای ذغال ماند!

 

 

 

 

5.48 مگابایت

 

 

 

از شوق شکرخنده لبش جان نسپردیم  /  شرمنده جانان ز گران جانی خویشممربوط به موضوع :
نویسنده خادم الشهدا در چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ |

 

 

co-shahidgomnam_tavabin

 

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَهَ وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بنیها

وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِه عِلْمُکَ

پ.ن: اجر شهادت با خداست،اما اجر شهادت گمنام ها،با حضرت زهرا(س)

آخر آن ها خواسته اند کمی شبیه مادرشان باشند…

|| دانلود پوستر در ابعاد اصلی ||مربوط به موضوع :
برچسب ها : شهید گمنام
نویسنده خادم الشهدا در سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ |
بسم الله ...

نود و پنج روز باران (دفتر ششم)

مجموعه نوحه های فاطمی

به قلم يوسف رحيمي

 

با ۱۸سبک در قالب هاي

 

زمزمه، دم شروع سينه زني، زمينه، نوحه

واحـد کـند، واحـد تنـد، شـور و نـواي پاياني

 

این اثر که سال گذشته به صورت مکـتوب

انتـشار یافـته بـود، به جهـت دسترسـی

هر چه بهتـر مخاطبـان گرامی، به صـورت

الکترونیکی نیز انتشار می یابد.

متن و سبک های کتاب از طریق لینک های

زیر قابل دریافت می باشد.

+ دریافت متن کتاب نود و پنج روز باران(دفتر ششم)

+ دریافت سبک های کتاب نود و پنج روز باران(دفتر ششم)مربوط به موضوع :
برچسب ها : نوحه های فاطمی
نویسنده خادم الشهدا در سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ |

طراحی و کدنویسی قالب : علیرضاحقیقت - ثامن تم

Web Template By : Samentheme.ir

موضوعات مطالب
آرشیو مطالب
پیوندهای وبگاه
برچسب‌ها